Vedtægter

VEDTÆGTER FOR SOMMERLYST PONY OG ISLÆNDERKLUB

    Sommerlyst Pony og Islænderklub

                                                                                                                                                                       -Plads til sjov og leg


§ 1 Navn, hjemsted og formål

Klubbens navn er ”Sommerlyst Pony og Islænderklub.

Klubbens adresse er Hindballevej 6, 6630  Rødding.

Klubbens formål er at fremme interessen for ridning og samvær med heste, så det sportslige går lige op med det sociale.§ 2 Medlemskab

For at kunne deltage i klubbens aktiviteter skal man have gyldigt medlemskab, undtaget er dog inviterede gæster.

Medlemmer hæfter ikke for klubbens gæld eller underskud.


§ 3 Ansvar

Al deltagelse og ridning i klubbens regi sker på eget ansvar. Klubben kan ikke gøres ansvarlig.

Der skal altid rides med hjelm.


§ 4 Kontingent

Kontigentet for den kommende sæson fastsættes af bestyrelsen.

Kontingentet skal senest betales den 31/1, eller senest efter 1 måned, efter man er startet med undervisning.

Indmelding efter 1/8 betales der ½ kontingent for resten af året.


§ 5 Regnskab og revision

Regnskabet revideres af en generalforsamlingsvalgt revisor, som ikke samtidig må være medlem af bestyrelsen.

Revisor gennemgår kassebogen med tilhørende bilag og kontrollerer medlemslisten med kassebogen. Ligeledes revideres resultatopgørelsen samt status, og det kontrolleres at klubbens midler og øvrige aktiver er til stede.

Klubbens regnskabsår går fra d. 1/1 til 31/12.

Første regnskabsår går dog fra d. 20/5/2008 til d. 31/12 2008.


§ 6 Prokura

Klubbens midler placeres bedst muligt i et pengeinstitut.

Kontoen i pengeinstituttet skal bære klubbens navn, og der kan kun hæves på kontoen med kassererens underskrift, eller, ved kassererens fravær, med formandens underskrift.


§ 7 Ledelse

Klubbens bestyrelse består af mindst 5 medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamling med:

Formand, næstformand, kasserer, sekretær og et menigt medlem.

Valgene gælder for 2 år ad gangen.

Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år.

Kasser og næstformand er på valg i ulige år.

Der vælges mindst 1 suppleanter, valget gælder for 1 år.

1 revisor (som ikke er medlem af bestyrelsen)

Klubben fører referat over alle bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

Referatet underskrives på førstkommende bestyrelsesmøde.§ 8 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og finder sted inden udgangen af marts måned.

Stemmeberettigede er de medlemmer, som har betalt kontingent senest til generalforsamlingen.

Indvarsling af generalforsamling udsendes/ophænges i klubben med mindst 21 dages varsel.


Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.


Dagsordenen på den ordinære generalforsamling er følgende:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

4. Indkomne forslag

5.Valg jvf. Vedtægternes § 7   

6. Eventuelt   


Generalforsamlingen ledes af dirigenten, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning.


Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset hvor mange medlemmer, der er fremmødt.

Stemmeafgivningen foregår ved håndsoprækning, med mindre et medlem forlanger skriftlig afstemning.


Almindeligt flertal er afgørende ved alle afstemninger, undtaget er vedtægtsændringer, som kræver 2/3 flertal.§ 9 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 2/3 af klubbens medlemmer stiller skriftligt krav om det, med forslag til dags-ordenen.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter kravet er indkommet og modtaget, og den skal varsles med mindst 7 dage.


§ 10 Klubbens opløsning

Klubben kan kun opløses, når 2/3 af de fremmødte medlemmerne ved 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.

Ophører klubben at eksistere, tilfalder klubbens formue Hestens Værn.SOMMERLYST PONY OG ISLÆNDERKLUB - HINDBALLEVEJ 6, 6630 RØDDING - CVR 32030734